Հայ Առաքելական Եկեղեցիicon
Ժամանակա-
շրջան
Անուն
Կաթողիկոսանիստ քաղաքները
1 302-484 Վաղարշապատ
2 484-931 Դվին
3 931-944 Աղթամար
4 944-992 Արգինա
5 1992-1065 Անի
6 1065-1105 Ծամնդավ (Փոքր Հայք)
7 1105-1116 Շուղրի (Քեսունի գավառ, Սև լեռան Կարմիր վանք)
8 1116-1147 Ծովք
9 1147-1292 Հռոմկլա
10 1293-1441 Սիս
(1) 1441-2000 Էջմիածին (մինչև 1945թ.՝ Վաղարշապատ)
Հայոց ավանդական 10 հայրապետները
1 43-66 Սբ. Թադեոս Առաքյալ
2 60-68 Սբ. Բարդուղիմեոս Առաքյալ
3 68-72 Զաքարիա
4 72-76 Զեմենտոս
5 77-92 Ատրներսեհ
6 193-123 Մուշե
7 124-150 Շահեն
8 151-171 Շավարշ
9 172-190 Ղևոնդիոս
10 240-270 Մեհրուժան
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսները
1 302-325 Սբ. Գրիգոր Ա Պարթև (Լուսավորիչ)
2 325-333 Սբ. Արիստակես Ա Պարթև
3 333-341 Սբ. Վրթանես Ա Պարթև
4 341-347 Սբ. Հուսիկ Ա Պարթև
5 348-352 Փառեն Ա Աշտիշատցի
6 353-373 Սբ. Ներսես Ա Մեծ Պարթև
7 373-377 Շահակ Ա Մանազկերտցի
8 377-381 Զավեն Ա Մանազկերտցի
9 381-386 Ասպուրակես Ա Մանազկերտցի
10 388-439 Սբ. Սահակ Ա Պարթև
11 440-452 Սբ. Հովսեփ Ա Վայոցձորցի (Հողոցիմցի)
12 452-456 Մելիտե Ա Մանազկերտցի
13 456-461 Մովսես Ա Մանազկերտցի
14 461-478 Սբ. Գյուտ Ա Արահեզացի (Ոթմսեցի)
15 478-490 Սբ. Հովհաննես (Հովհան) Ա Մանդակունի
16 490-516 Բաբկեն Ա Ոթմսեցի
17 516-526 Սամվել Ա Արծկեցի
18 526-534 Մուշե Ա Այլաբերցի
19 534-539 Սահակ Բ Ուղկեցի
20 539-545 Քրիստափոր Ա Տիրառիջցի
21 545-548 Ղևոնդ Ա Եռաստեցի
22 548-557 Ներսես Բ Բագրևանդցի (Աշտարակեցի)
23 557-574 Հովհաննես Բ Գաբեղենցի (Գաբեղյան)
24 574-604 Մովսես Բ Եղիվարդցի
25 607-615 Աբրահամ Ա Աղբաթանեցի
26 615-628 Կոմիտաս Ա Աղցեցի (Շինող)
27 628-630 Քրիստափոր Բ Ապահունեցի (Ապահունի)
28 630-641 Եզր Ա Փառաժնակերտցի
29 641-661 Ներսես Գ Տայեցի (Իշխանցի, Շինող)
30 661-667 Անաստաս Ա Ակոռեցի
31 667-677 Իսրայել Ա Ոթմսեցի
32 677-703 Սահակ Գ Ձորափորեցի
33 703-717 Եղիա Ա Արճիշեցի
34 717-728 Սբ. Հովհաննես (Հովհան) Գ Օձնեցի
35 728-741 Դավիթ Ա Արամոնեցի
36 741-764 Տրդատ Ա Ոթմսեցի
37 764-767 Տրդատ Բ Դասնավորեցի
38 767-775 Սիոն Ա Բավոնեցի
39 775-788 Եսայի Ա Եղիպատրուշեցի
40 788-790 Ստեփանոս Ա Դվնեցի
41 790-791 Հովաբ Ա Դվնեցի
42 791-792 Սողոմոն Ա Գառնեցի
43 792-795 Գևորգ Ա Բյուրականցի
44 795-806 Հովսեփ Բ Փարպեցի
45 806-833 Դավիթ Բ Կակաղեցի
46 833-855 Հովհաննես Դ Ովայեցի
47 855-876 Զաքարիա Ա Ձագեցի (աշխարհական)
48 877-897 Գևորգ Բ Գառնեցի
49 897-898 Մաշտոց Ա Եղիվարդեցի
50 898-929 Հովհաննես Ե Դրասխանակերտցի
51 929-930 Ստեփանոս Բ Ռշտունեցի (Ռշտունի)
52 930-941 Թեոդորոս Ա Ռշտունեցի (Ռշտունի)
53 941-946 Եղիշե Ա Ռշտունեցի (Ռշտունի)
54 946-968 Անանիա Ա Մոկացի
55 968-969 Վահան Ա Սյունեցի (Սյունի)
56 969-972 Ստեփանոս Գ Սևանցի
57 973-992 Խաչիկ Ա Արշարունեցի (Արշարունի)
58 1992-1019 Սարգիս Ա Սևանցի
59 1019-1058 Պետրոս Ա Գետադարձ
60 1058-1065 Խաչիկ Բ Անեցի
61 1066-1105 Գրիգոր Բ Վկայասեր
62 1105-1113 Բարսեղ Ա Անեցի
63 1113-1166 Գրիգոր Գ Պահալվունի
64 1166-1173 Սբ. Ներսես Դ Կլայեցի (Շնորհալի)
65 1173-1193 Գրիգոր Դ Տղա
66 1193-1194 Գրիգոր Ե Քարավեժ
67 1194-1203 Գրիգոր Զ Ապիրատ
68 1203-1221 Հովհաննես Զ Սսեցի
69 1221-1267 Կոստանդին Ա Բարձրբերդցի
70 1268-1286 Հակոբ Ա Կլայեցի
71 1286-1289 Կոստանդին Բ Կատուկեցի
72 1290-1293 Ստեփանոս Դ Հռոմկլայեցի
73 1293-1307 Գրիգոր Է Անավարզեցի
74 1307-1322 Կոստանդին Գ Կեսարացի (Հերձվածող)
75 1323-1326 Կոստանդին Դ Լամբրոնացի (Դրազարկցի)
76 1327-1341 Հակոբ Բ Անավարզեցի
77 1341-1355 Մխիթար Ա Գռներցի
(76) 1355-1359 Հակոբ Բ Անավարզեցի
78 1359-1372 Մեսրոպ Ա Արտազեցի
79 1372-1374 Կոստանդին Ե Սսեցի
80 1374-1382 Պողոս Ա Սսեցի
81 1382-1392 Թեոդորոս Բ Կիլիկեցի
82 1392-1404 Կարապետ Ա Կեղեցի
83 1404-1411 Հակոբ Գ Սսեցի
84 1411-1418 Գրիգոր Ը Խանձողատ
85 1418-1430 Պողոս Բ Գառնեցի
86 1430-1439 Կոստանդին Զ Վահկացի
87 1439-1441 Գրիգոր Թ Մուսաբեկյանց
88 1441-1443 Կիրակոս Ա Վիրապեցի
89 1443-1465 Գրիգոր Ժ Ջալալբեկյանց (Մոկացի)
90 1465-1469 Արիստակես Բ Աթոռակալ
91 1469-1474 Սարգիս Բ Աջատար
92 1474-1484 Հովհաննես Է Աջակիր
93 1484-1515 Սարգիս Գ Մյուսայլ
94 1515-1520 Զաքարիա Բ Վաղարշապատցի
95 1520-1536 Սարգիս Դ Վրաստանցի
96 1536-1545 Գրիգոր ԺԱ Բյուզանդացի
97 1545-1567 Ստեփանոս Ե Սալմաստեցի
98 1567-1576 Միքայել Ա Սեբաստացի
99 1576-1590 Գրիգոր ԺԲ Վաղարշապատցի
100 1590-1629 Դավիթ Դ Վաղարշապատցի
101 1629-1632 Մովսես Գ Տաթևացի
102 1632-1655 Փիլիպոս Ա Աղբակեցի
103 1655-1680 Հակոբ Դ Ջուղայեցի
104 1681-1691 Եղիազար Ա Այնթափցի
105 1691-1705 Նահապետ Ա Եդեսացի
106 1706-1714 Աղեքսանդր Ա Ջուղայեցի
107 1715-1725 Աստվածատուր Ա Համադանցի
108 1726-1729 Կարապետ Բ Ուլնեցի
109 1730-1734 Աբրահամ Բ Խոշաբեցի
110 1734-1737 Աբրահամ Գ Կրետացի
111 1737-1751 Ղազար Ա Ջահկեցի
112 1751-1753 Մինաս Ա Ակնեցի
113 1753-1755 Աղեքսանդր Բ Բյուզանդացի (Ղարաղաշ)
114 1759-1763 Հակոբ Ե Շամախեցի
115 1763-1780 Սիմեոն Ա Երևանցի
116 1780-1799 Ղուկաս Ա Կարնեցի
117 1801-1807 Դավիթ Ե Էնեգեթցի (Ղորղանյան)
118 1807-1808 Դանիել Ա Սուրմառեցի
119 1809-1830 Եփրեմ Ա Ձորագետցի
120 1831-1842 Հովհաննես Ը Կարբեցի
121 1843-1857 Ներսես Ե Աշտարակեցի (Շահազիզյան)
122 1858-1865 Մատթեոս Ա Կոստանդնուպոլսեցի (Չուհաճյան)
123 1866-1882 Գևորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցի (Քերեստեճյան)
124 1885-1891 Մակար Ա Թեղուտցի (Տեր-Պետրոսյան)
125 1892-1907 Մկրտիչ Ա Վանեցի (Խրիմյան Հայրիկ)
126 1908-1910 Մատթեոս Բ Կոստանդնուպոլսեցի (Իզմիրլյան)
127 1911-1930 Գևորգ Ե Սուրենյանց (Տփղիսեցի)
128 1932-1938 Խորեն Ա Մուրադբեգյան (Տփղիսեցի)
129 1945-1954 Գևորգ Զ Չորեքչյան (Նորնախիջևանցի)
130 1955-1995 Վազգեն Ա Պալճյան (Բուխարեստցի)
131 1995-1999 Գարեգին Ա Սարգսյան (Քեսաբցի)
132 1999-2000 Գարեգին Բ Ներսիսյան (Ոսկեհատցի)