Korn'Ç §Greatest Hits¦ ³ÉµáÙÁ ¹³ñÓ³í åɳïÇÝ»

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 20, 2005
KORN'Ç §Greatest Hits, Vol. 1¦ (Immortal/Epic) ³ÉµáÙÁ, Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí ËÙµÇ Ï³ñÇ»ñ³ÛÇ ³é³çÇÝ 10 ï³ñÇÝ»ñÇ É³í³·áõÛÝ ·áñÍ»ñÁ, ²Ù»ñÇϳÛÇ Ò³Ûݳ·ñÙ³Ý ²ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý ²ëáó³ódzÛÇ (RIAA) ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí»ó åɳïÇÝ» Ù»Ï ÙÇÉÇáÝÇó ³í»ÉÇ ûñÇݳÏáí í³×³éí»Éáõó Ñ»ïá:

KORN'Ç É³í³·áõÛÝ »ñ·»ñÇó µ³óÇ, §Greatest Hits¦ -Á ݳ»í å³ñáõݳÏáõÙ ¿ »ñÏáõ ùáí»ñÝ»ñ` of CAMEO'Ç §Word Up¦ é»ÙÇùëÁ »õ PINK FLOYD'Ç §Another Brick In The Wall, Parts 1, 2, & 3¦ ˳éÝáõñ¹Á:

www.roadrunnerrecords.com

- - - - -


 

æáÝ³Ã³Ý ¸»íÇëÁ ´ñ³Û³Ý àõ»ÉãÇ ("л¹") سëÇÝ, Üáñ ²ÉµáÙÁ

ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 29, 2005
KORN-Ç ³é³ç³ï³ñ æáÝ³Ã³Ý ¸»íÇëÁ å³ï³ëË³Ý»É ¿ ËáõÙµÁ Éù³Í ÏÇóé³Ñ³ñ ´ñ³Û³Ý §Ð»¹¦ àõ»ÉãÇ ³ÛÝ åݹٳÝÁ, áñ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ùï³ÍáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ÷áÕ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

Jonathan Davis and Brian Welch §Üñ³Ýù ÙdzÛÝ ÷áÕÇ Ù³ëÇ±Ý »Ý Ñá·áõÙ: What the fuck?! ºë ã»Ù ѳëϳÝáõÙ, û ݳ ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿ ËáëáõÙ¦,- ³ëáõÙ ¿ ¸»íÇëÁ ßí»¹³Ï³Ý Close-Up ³Ùë³·ñÇÝ,- §²ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ Ý³ Ñá·³ó»É ¿, ÷áÕÝ ¿, »í ÑÇÙ³ ¿É ¿ ݳ ¹³ ³ÝáõÙ: ܳ ëÏë»É ¿ Çñ ëáÉá-ϳñÇ»ñ³Ý, µ³Ûó, ûÑ, ¹³ ÷áÕÇ Ñ³Ù³ñ ã¿: øñÇëïáÝ۳ݻñÝ ³Ù»Ý³Ù»Í fucking ˳ñ¹³Ë ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÝ »Ý ³ß˳ñÑáõÙ, »í ݳ ß³ñáõݳϻÉáõ ¿ ¹ñ³Ýáí ÷áÕ»ñ ë³ñù»É: ºë ã»Ù ѳëϳÝáõÙ... ØÇ³Ï ×³Ý³å³ñÑÁ, áñáí ݳ ϳñáÕ ¿ ¹³ ³Ý»É, fucking ï»ñ-ï»ñ ¹³éݳÉÝ ¿: ¶ÝáõÙ »ë ³ÛÝï»Õ (³Û¹ áõÕáí) áñå»ë ²ëïÍá ½áÑ: ÂáÕ»ù ³Ù»ÝÁ »í ·Ý³ó»ù ³ÛÝï»Õ (³Û¹ áõÕáí) , »Ã» ¹³ ³ÛÝ ¿, ÇÝã áõ½áõÙ »ù: ¸³ bullshit ¿: ºÃ» ݳ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ û·Ý»É Ðݹϳëï³ÝÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ¹³ ³åß»óáõóÇã ¿: ¸³ fucking ³½ÝÇí å³ï×³é ¿, ¹³ cool ¿: ¶áñ͹ ³ñ³: ØÇ³Ï ËݹÇñÁ, áñ »ë áõݻ٠Ýñ³ Ñ»ï, ¹³ ³ÛÝ ¿, áñ ݳ Ó»éù ¿ µ»ñ»É ÐÇëáõëÇ µ³ñ¹áõÛà (ÏáÙåÉ»Ïë): ¸áõù ϳñáÕ »ù ¹³ ï»ëÝ»É ³ÛÝ µ³ÝÇó, áñ ݳ Ó»éù ¿ µ»ñ»É Çñ fucking Ù³½»ñÁ, Ø»ëëÇ³Ý Çñ í½Ç íñ³ (ÝϳïÇ áõÝÇ Ð»¹Ç ¹³çí³ÍùÁ - óñ·Ù³ÝãÇ Ýϳï³éáõÙÁ), ÇÝùÁ` ÑݹÇÏ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï, Ó·ï»Éáí ÉÇÝ»É ³í»ÉÇ ëáõñµ (holier), ù³Ý ¹áõù ÑÇÙ³: ܳ ϳñÍáõÙ ¿, áñ øñÇëïáëÝ ¿: ¸³ ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ ¿, §ÏÏíǦ ÝÙ³Ý, »í ¹³ ³ÝÇñ³Ï³Ý ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ:¦

¸áõù ½³ñÙ³ó³Í ¿±Çù, áñ ݳ ¹³ñÓ»É ¿ ³Û¹ù³Ý Ïñáݳíáñ:

Jonathan Davis and Brian Welch

- ²Ûá: ºë Ýñ³Ý ÙdzÛÝ ³ë³óÇ Ç٠ϳñÍÇùÁ. §Æ±Ýã »ë ¹áõ ³ÝáõÙ (What the fuck are you doing?)¦: §²Ëå»ñ (Dude), ÇÝÓ Ñ»ï ÙÇ ËáëÇñ, ËáëÇñ ²ëïÍá Ñ»ï: ²ëïí³Í ³ë³ó ÇÝÓ ³Ý»É ¹³: ¸³ ÇÝÓ ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë: §Okay... ȳí, ²ëïí³Í ³ë³ó, áñ ¹áõù ÑÇÙ³ñ »ù [ÍÇͳÕáõÙ ¿]: ¸áõù ã»ù ϳáÕ íÇ×»É Ïñáݳíáñ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï, áã áù ãÇ Ñ³ÕÃÇ: ºë ÙdzÛÝ ÃáõÛÉ ïí»óÇ Ýñ³Ý ¹³ ³Ý»É: ºÃ» ¹áõ áõ½áõÙ »ë ¹³ ³Ý»É, ³ñ³, ³Ëå»ñ (dude): àã ÙÇ Í³Ýñ ½·³óáõÙÝ»ñ (No hard feelings): ºÃ» ݳ ÏñÏÇÝ ·³ñ ÇÝÓ Ùáï, »ë Ï·ñÏ»Ç Ýñ³Ý áõ ÏѳñóÝ»Ç` ÇÝãå»±ë »ë: ´³Ûó ¹³ ³ÝÑݳñ ¿, áñáíÑ»ï»í ³Ù»Ý ³Ý·³Ù, »ñµ »ë ÷áñÓáõÙ »Ù Ëáë»É Ýñ³ Ñ»ï, ݳ ËáëùÁ ï³ÝáõÙ ¿ ²ëïÍá ûٳÛÇÝ: ºë ã»Ù ó³ÝϳÝáõÙ Ëáë»É ÏñáÝÇ Ù³ëÇÝ. ¹³ ÇÙÁ ã¿: ܳ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ñ·»É ¹³...

¸áõù Ýñ³Ý Ðáõ¹³ ѳٳñáõ±Ù »ù:

- ÆÝã-áñ ï»Õ, ³Ûá: ºë ã»Ù ϳñÍáõÙ, áñ ݳ ¹³í³×³Ý»É ¿ Ù»½... ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿, ݳ »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ¹Åµ³Ëï ¿ »Õ»É, »í »Ã» ÏñáÝÝ û·Ý»É ¿ Ýñ³Ý, ¹³ É³í ¿:

³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ` sober-Ç
www.roadrunnerrecords.com

SYOTOS ³ÉµáÙÇ Ñ»ï»íÇ Ï³½ÙÁ

SYOTOS back cover

¾ÉÇ ï»ùëï»ñ

It's Me Again
Politix
Last Legal Drug
Liar
Throw Me Away
Tearjerker

ܳۻÉ

www.kornsrc.com

´áÉáñ »ñ·»ñÁ SYOTOS-Çó.

01. Twisted Transistor - 4:12 | 6.5MB | 217kbit | .mp3
02. Politics - 3:16 | 5.9MB | 251kbit | .mp3
03. Hypocrites - 3:49 | 6.1MB | 224kbit | .mp3
04. Souvenir - 3:49 | 6.5MB | 237kbit | .mp3
05. 10 Or A 2-Way - 4:41 | 7.4MB | 221kbit | .mp3
06. Throw Me Away - 4:41 | 7.5MB | 223kbit | .mp3
07. Love Song - 4:18 | 7.2MB | 233kbit | .mp3
08. Open Up - 6:15 | 9.2MB | 206kbit | .mp3
09. Coming Undone - 4:48 | 5.1MB | 416kbit | .mp3
10. Getting Off - 3:25 | 5.4MB | 222kbit | .mp3
11. Liar - 4:14 | 7.1MB | 233kbit | .mp3
12. For No One - 3:37 | 6.1MB | 234kbit | .mp3
13. Seen It All - 6:19 | 9.8MB | 215kbit | .mp3
14. Tearjerker - 5:05 | 6.7MB | 187kbit | .mp3
ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ` www.kornweb.ru

- - - - -


 

See You On The Other Side

ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 24, 2005
Korn-Á å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ ÃáÕ³ñÏ»É "See You On The Other Side" ³Ýí³Ùµ Ýáñ ³ÉµáÙÁ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ Virgin Records-áõÙ, »í áñÇ åñá¹Ûáõë»ñÝ»ñÝ »Ý æáÝ³Ã³Ý ¸»íÇëÁ, The Matrix-Ç áõ Atticus Ross-Ç Ñ»ï: ÆëÏ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ ¹áõñë Ï·³ "Twisted Transistor" Ýáñ ëÇÝ·ÉÁ:

"See You On The Other Side" album cover

ºñ·³ó³ÝÏ.
01. Twisted Transistor (03:08)
02. Politix (03:11)
03. Hypocrites (03:45)
04. Souvenir (03:49)
05. 2-Way (04:41)
06. Throw Me Away (04:41)
07. Love Song (04:18)
08. Open Up (06:19)
09. Coming Undone (03:19)
10. Getting Off (03:25)
11. Liar (04:14)
12. For No One (03:37)
13. Seen it All (06:19)
14. Tearjearker (5:05)

Bonus.
15. It's Me Again
16. Eaten Up Inside Me
17. Last Legal Drug (Le Petit Mort)
18. Twisted Transistor [Dante Ross Mix]
19. Twisted Transistor [Dummies Club Mix]
20. Twisted Transistor [Video - Live From Moscow]
21. Hypocrites [Video - Live From Moscow]

´»éÝ»É mp3, ï»ë³ÑáÉáí³Ï.

Politix - 3:16 | 2.9MB | 128kbit | .mp3
Hypocrites - 3:46 | 3.4MB | 128kbit | .mp3
Throw Me Away - 4:42 | 6.4MB | 192kbit | .mp3
Liar [2] - 4:17 | 5.9MB | 192kbit | .mp3
It's Me Again [2] [3] - 3:36 | 4.1MB | 160kbit | .mp3
Eaten Up Inside - 3:18 | 7.5MB | 320kbit | .mp3
Last Legal Drug [2] [3] - 5:14 | 6.5MB | 174kbit | .mp3
Appears - 3:00 | 4.7MB | 219kbit | .mp3
Too Late I'm Dead - 3:26 | 5.6MB | 227kbit | .mp3

"Twisted Transistor" video

´»éÝ»É "Twisted Transistor" ï»ë³ÑáÉáí³ÏÁ

î»ùëï»ñ

´³ó»É ï»ùëï»ñÁ
It's Me Again
Politix
Last Legal Drug

- - - - -


TOP
© 2003 - 2005

Polls
    Which album do  you like most of all?
 Korn - 70
 (24.5%)

 Issues - 67
 (23.4%)

 Follow The Leader-50  (17.5%)
 Untouchables - 43  (15.0%)
 T.A.L.I.T.M. - 34  (11.9%)
 Life Is Peachy - 22  (7.7%)
 - - - - - - - - - - - - -
   New album '2003
     - Your opinion
 I Like It - 36  (48.6%)
 Hardest Album - 28  (37.8%)
 Not Bad - 5
 (6.8%)

 The Worst Work - 3  (4.1%)
 Don't Know - 2  (2.7%)
 - - - - - - - - - - - - -
  What do you think    about Did My Time?
 I Like It - 140
 (72.5%)

 The Best of Korn - 38
 (19.7%)

 Shit! - 9
 (4.7%)

 Bad :( - 6
 (3.1%)


   opros.nodex.ru